Hiển thị một kết quả duy nhất

1,600,000 2,000,000 
2,200,000 2,500,000 
2,200,000 2,500,000 
2,200,000 2,700,000 
3,000,000 3,500,000 
2,500,000 2,800,000 
1,500,000 1,800,000 
1,600,000 2,000,000 
2,200,000 2,700,000 
2,200,000 2,700,000 
2,200,000 2,700,000 
2,200,000 2,700,000 
2,200,000 2,700,000 
2,200,000 2,700,000