Kệ sách có chiều dài từ 1,3m đến 1,8m

Kệ sách có chiều dài từ 130cm đến 180cm